Welcome to Gandaki University

Located in the lap of the Fishtail and Annpurna Mountains and situated in the valley of the lakes, Gandaki University (GU) is located in the beautiful city of Pokhara, a metropolitan area quickly becoming the education hub of the south-east Asia. Gandaki University was established in 2019 to provide world class education in keeping with the most recent international trends in university education.

Admission Open

FAQs for Online Application

Entrance Exam Guidelines of BIT
Entrance Exam Guidelines of BSM

Degrees and Programs

Programs will be equipped with Soft Skills, Digital Skills, Critical Thinking, Leadership and Communication Skills Training. Programs will have an Industry Partner to expose our students in practical and real life experiences even before they graduate.

Bachelor in Sports Management
Bachelor in Sports Management

Bachelor in Sports Management (BSM) is a state of the art course in Nepal and Gandaki University is the first University of Nepal to introduce this dynamic study program.

Bachelor in Information Technology
Bachelor in Information Technology

Bachelor in Information Technology (BIT) program is one of the most demanding and popular degree worldwide has been developed by the Gandaki University (GU) in order to provide an excellent IT education.

News/Notices
Notices

विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धि सुचना

यस गण्डकी विश्वविद्यालयको, पोखराले शैक्षिक वर्ष २०७८/२०७९ को लागि स्नातक तहको ४ वर्षे Bachelor In Sports Management (BSM) र Bachelor In Information Technology (BIT) कायषक्रमहरुमा  विद्यार्थी भर्नाको लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन (Online Application Form) मिति २०७८ श्रावण ११ गते सम्म खुल्ला  गरिएकोमा  COVID को संक्रामक अवस्थाको कारण तथा अभिभावकहरुको मागलाई  समेत ध्यानमा राखी उक्त्त विषयहरुमा आवेदन […]
Read More

स्वीकृत नामावली सम्बन्धमा

यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित पुगेका आवेदन फारामहरु स्वीकृत गरिएको छ र कुने आवेदकको नाम छुट भएमा विश्वविद्यालयमा प्रमाण सहित ७ दिन भित्र सम्पर्क गर्नुहुनका लागि सम्बन्धित सरोकारवालहरुको लागि जानकारी गराईन्छ साथै विज्ञापन न ११/२०७७/78 देखि बिज्ञापन नं १५/२०७७/०७८सम्मको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने […]
Read More
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search