0

उपप्राध्यापकहरुको स्वीकृत नामावली, लिखित परीक्षा समय तालिका सम्बन्धमा ।

यस गण्डकी विश्वविद्यालय जनशक्त्ति व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार पुर्व प्रकाशित निम्नानुसारका विज्ञापनहरुमा आवेदन दिने तपशिलका आवेदकहरुको रित पुगेका आवेदन फारामहरु स्वीकृत गरिएको छ र कुनै [...]

0

Drivers

Yagya Prasad Sharma Driver (Heavy Vehicle) Surya Prasad Bastola Driver (Heavy Vehicle) Tej Bahadur Rana Driver (Light Vehicle) Khyam Bahadur Rana Driver (Light Vehicle) Purna Bahadur Parajuli [...]