प्रथम सूचना प्रकाशन मिति २०७८/०३/०८

शैक्षिक वर्ष २०७८/२०७९ का लागि यस गण्डकी विश्वविद्यालय, पोखरा, कास्कीमा संचालन हुने स्नातक तहका कार्यक्रमहरुमा अध्ययन गर्न चाहने र आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुका लागि आवेदन तथा भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रम देहाय बमोजिम भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । आवेदन फाराम विश्वविद्यालयको वेबसाईटमा गई Online भर्न सकिनेछ । आवेदनका साथमा आफ्नो शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, लब्धाङ्कपत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र, हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो तथा आवेदको हस्ताक्षरको नमूना संलग्न हुनुपर्नेछ । साथै, नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालय वा संस्थाबाट प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको आवेदकहरुले समान स्तरनिर्धारणको प्रमाणपत्र समेत पेश गर्नुपर्ने छ ।

विद्यार्थी भर्नाका लागि लिईने अनलाईन आवेदन, प्रवेश परीक्षा तथा विद्यार्थी सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्यहरु विश्वविद्यालयको विद्यार्थी भर्ना समितिले गर्नेछ र यस सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार भर्ना समितिमा सूरक्षित रहनेछ ।

१. आवश्यक न्यूनतम योग्यताः SEE (Secondary Education Examination) वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण भई HSEB (Higher Secondary Education Board) बाट कुनै पनि विषयमा 10+2  गरी कूल प्राप्ताङ्कको कम्तिमा D ग्रेड अथवा 1.6 CGPA प्राप्त गरी वा नेपालको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट प्रबिणता (Intermediate) प्रमाणपत्र तह मा द्धितीय श्रेणी प्राप्त गरी वा Cambridge University बाट लिइने परीक्षामा A Level वा नेपालको Council for Technical Education and Vocational Training (CTEVT) बाट कुनै पनि विषयमा Diploma तह उत्तीर्ण गरेको वा नेपालको HSEB बाट 10+2  सरहको समक्क्षता प्राप्त विदेशको उपाधि वा गण्डकी विश्वविद्यालयको मान्यता प्राप्त सो सरहको उपाधि हासिल गरि उर्तिण भएको हुनु पर्नेछ । यस कार्यक्रममा भर्ना हुन चाहने व्यक्ति शारिरीक रुपमा स्वस्थ्य र तन्दुरुस्त हुनुपर्नेछ ।

२. अनलाईन आवेदन तालिकाः आवेदन फाराम २०७८असार ९ गते देखि श्रावण ११ गतेसम्म विश्वविद्यालयको वेबसाईट वा https://join.gandakiuniversity.edu.np/ मा Sign Up गरी Online बाट भर्न सकिनेछ । आवेदन साथ आवेदकले तोकिएको स्थानमा आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी तथा शैक्षिक विवरण भर्नुका साथै आवश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्रहरुलाई संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

३. अनलाईन आवेदन दिने विधि र प्रविधिः विश्वविद्यालयको वेबसाईटमा रहेको अनलाईन आवेदन प्लेटफर्ममा गई यस विश्वविद्यालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने स्नातक तहको आवेदन अनलाईन भर्न सकिनेछ । हाल BIT वा BIT कार्यक्रमहरुको भर्ना खुल्ला गरिएकोले आवेदकले अनलाईन आवेदन प्लेटफर्ममा गई अनलाईन खाता Sign Up गर्नु पर्नेछ । Sign Up पश्चात आवेदकले अनलाईन खाता र त्यस अन्तर्गत Dash Board प्राप्त गर्नेछन् । अनलाईन आवेदन भर्न सोही अनलाईन खातामा Sign in/log in गरि आवेदन भर्न सकिनेछ । सफलतापूर्वक भरिएको आवेदनको जानकारी निज आवेदकको ईमेलमा सूचना सहित Submission ID पठाई सुसूचित गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । अतिरीक्त जानकारी तथा सूचनाका लागि आवेदकले आफ्नो अनुकुलको अन्य समयमा समेत Sign in गरि Dash Board हेर्न सक्नेछन् तर आवेदन बुझाई सकिएपछि गरिने log in बाट आवेदनमा कुनै प्रकारको फेरबदल (edit) गर्न पाईने छैन् ।

आवेदकले BIT र BSM दुबै कार्यक्रमहरुमा अनलाईन आवेदन भर्न चाहेमा पूर्ववत् Sign Up गरि खोलिएको अनलाईन खातालाई पुनः Sign in/log in गरि अर्को कार्यक्रमका लागि आवेदन दिनु पर्नेछ ।

आवेदनको जानकारीहरु save गरि संरक्षित गर्न सकिने भएकोले आवेदन अपुरो रहन गएको अवस्थामा save गरि log out हुने र पछि कुनै समयमा पुनः login गरि उक्त अपुरो आवेदनमा गई पुरा गरि submit गर्न सकिने व्यवस्था मिलाईएको छ । एक पटक submit गरि सकिएको आवेदनको जानकारीहरुलाई पुनः हेर्न सकिने भएपनि कुनै edit गर्न सकिने छैन् । यस सम्बन्धी कुनै प्राविधिक सहयागको आवश्यकता भएमा [email protected] मा ईमेल गरि आवश्यक सहयोग प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

आवेदनमा आवेदकले आफ्नो सम्पूर्ण विबरणहरु सही र तथ्यपरक ढंगले भर्नु पर्नेछ । अनलाईन आवेदन साथ सक्कल कागजात तथा प्रमाणपत्रहरुलाई राम्ररी कअबल गरि प्रिन्ट

 

गर्दा प्रष्ट बुझिने गुणस्तर यकिन गरि आवेदन साथ ईकपि संलग्न (e-copy upload) गर्नु पर्नेछ । Online आवेदनका साथ निम्न बमोजिमको कागजात तथा प्रमाणपत्रहरुलाई electronic स्वरुपमा संलग्न गर्नु पर्नेछ ।

क) हालसालै खिचिएको पासपोर्ट फोटो (अनुहारको मेकअपनगरेको, दुबै कान प्रष्ट देखिने, फोटोको पृष्ठभूमि सफा र solid रंगको हुनुपर्ने)

ख) नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र (कार्डको दुबै पट्टिको पाना छुट्टाछुट्टै)

ग) SEE/SLC को लब्धाङ्क (Transcript) र चारित्रिक (Character) प्रमाणपत्र

घ) प्रविणता प्रमाणपत्र/ 10+2 को लब्धाङ्क (Transcript) र चारित्रिक (Character) प्रमाणपत्र

ङ) प्रविणता प्रमाणपत्र/10+2 को स्थायी प्रमाणपत्र (Original Certificate)

च) सम्कक्षता (Equivalent) निर्धारण प्रमाणपत्र (नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालय वा संस्थाबाट उत्तीर्ण गरेका हकमा मात्र)

छ) सम्बन्धित कोटामा भर्ना हुन योग्यता खुलेको सम्बन्धित निकायको सिफारिस/ प्रमाणपत्र

 

Online आवेदन प्रक्रिय प्रारम्भ गर्नु अघि उपरोक्त सबै कागजातहरुको electronic copy तयार गरि आवेदकले आफूसँग सुरक्षित राख्दा आवेदन भर्ने कार्य छिटो र सरल हुनेछ । Upload गरिने हरेक कागजात/प्रमाणपत्रको गुणस्तर *.jpg format तथा न्यून्तम 500 KB देखि अधिक्तम 3 MB फाईल साईज भएको हुनु पर्नेछ । Online आवेदन प्रक्रियमा कुनै कठिनाई भएमा [email protected] मा ईमेल गरि प्राविधिक सहयोग लिन सकिनेछ ।

रीतपूर्वक वा पूर्ण रुपले नभरिएको वा अपुरो कागजात वा गलत कागजात वा झुठा जानकारी संलग्न गरेको आवेदन रद्द गरिनेछ ।

४. प्रदेशीक, छात्रा, दलित, जनजाति, मधेसी, स्टाफ र विश्वविद्यालय विकास कोष (UDF) कोटा अन्तर्गत विद्यार्थीहरु भर्नाका लागि केही सिटहरु आरक्षित गरिएको छ । उक्त कोटामा भर्ना हुन ईच्छुक आवेदकहरुले अनलाईन आवेदनमा अनिवार्य रुपले सम्बन्धीत कोटालाई तोक्नु पर्नेछ र तत् सम्बन्धीत कागजात समेत आवेदन साथ अनिवार्य रुपले संलग्न गर्नु पर्नेछ । छात्रा कोटा बाहेक अन्य कोटामा भर्ना हुन इच्छुक विद्यार्थीहरुले कोटामा भर्नाका लागि नियमानुसार तपशिल बमोजिम तोकिएको ढाँचामा जारी योग्यता खुलेको सम्बन्धित निकायको प्रमाणपत्र वा सिफारिस पत्र अनलाईन आवेदन साथ संलग्न गर्नुका साथै सोही प्रमाणपत्र वा सिफारिस पत्रको सक्कल प्रति भर्नाको समयमा विश्वविद्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ ।

क) प्रादेशिक कोटाः प्रादेशिक कोटाको लागि गण्डकी प्रदेशको कुनै पूर्ण सरकारी अनुदानमा संचालित सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयबाट एस.एल.सी. वा एस.ई.ई उत्र्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । प्रादेशिक कोटाको लागि आवेदन दिदा उक्त एस.एल.सी. वा एस.ई.ई गरेको विद्यालय पूर्ण सरकारी/सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय रहेको भनि सरकारी निकाय वा सम्बन्धीत महा/उप/नगरपालिका वा गाउँपालिका कार्यालयबाट जारी गरिएको प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ ।

ख) जनजाती कोटाः आदिवासी जनजाती आयोग वा संघिय/प्रादेशिक/स्थानीय सरकारबाट जारी प्रमाणपत्र

ग)  मधेशी कोटाः मधेशी आयोग वा संघिय/प्रादेशिक/स्थानीय सरकारबाट जारी प्रमाणपत्र

घ) दलित कोटाः राष्ट्रिय दलित आयोग वा संघिय/प्रादेशिक/स्थानीय सरकारबाट जारी प्रमाणपत्र

ङ) स्टाफ कोटाः सम्बन्धित शिक्षक/कर्मचारी र आवेदकको नाता खुलेको (श्रीमान/श्रीमती, छोरा, छोरी) नाता प्रमाण पत्र वा गण्डकी विश्वविद्यालयको सिफारिस पत्र प्रमाणित हुने गरि सिफारिस पत्र, नागरिकता प्रमाणपत्र र संकायको सिफारिस पत्र ।

द्रष्ट्रव्यः कुनै पनि उपरोक्त आरक्षित कोटाको लागि वडा कार्यालय वा तोकिएको निकाय भन्दा अन्य निकायको सिफारिस पत्र यस कार्यका लागि मान्य हुने छैन् ।

५. अनलाईन आवेदन दस्तुर तथा प्रवेश परीक्षा शुल्कः स्नातक तहको कुनै एक कार्यक्रममा आवेदन दिनका लागि दरखास्त तथा प्रवेश परीक्षा शुल्क वापत रु. २००० (अक्षरेपीः दुई हजार मात्र) तोकिएको छ । उक्त शुल्कको भुक्तानी अनलाईन आवेलन साथ व्यवस्था गरिएको ईसेवा (eSewa) पोर्टल मार्फत गर्न सकिनेछ । रितपूर्वक नपठाएको वा अन्य कुनै कारणले आवेदन रद्द भएको अवस्थामा उपरोक्त्त शुल्क फिर्ता हुने छैन् ।

६. भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाः

क) न्यून्तम योग्यता पुरा गरि रीतपूर्वक प्राप्त आवेदनहरुको निरीक्षण गरि भर्ना समितिले विश्वविद्यालयले लिने प्रवेश परीक्षाका लागि परीक्षार्थीहरुको नामावली परीक्षा संचालन मिति भन्दा कम्तिमा दुई दिन अगाडी वेब साईटमा प्रकाशन गर्नेछ ।

ख) विश्वविद्यालयले प्रवेश परीक्षाका लागि जारी गर्ने प्रवेशपत्र तोकिएको परीक्षा केन्द्रबाट वितरण गरिनेछ । प्रवेशपत्र बुझ्न आउदा परीक्षार्थीले आफ्नो सक्कल नागरिकता र इलष्लिभ आवेदन सम्पन्न गरेपछि प्राप्त गरेको Confirmation email वा Submission ID लिई स्वयम उपस्थित हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित परीक्षार्थीको नागरिकता र Confirmation email वा Submission ID पेश गरि प्रमाणिकरण भए पश्चात मात्र परीक्षार्थीलाई प्रवेशपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ग) प्रवेश परीक्षा, प्रवेशपत्र वितरण तथा नतिजा प्रकाशन तालिकाः

  • प्रवेश परीक्षाको प्रवेश पत्र २०७८ श्रावण १६ गते बिहान ७:०० बजेदेखि १०:३० बजेसम्म तोकिएको परीक्षा केन्द्रबाट नै बितरण गरिनेछ ।
  • प्रवेश परीक्षा २०७८ श्रावण १६ गते १०:३० बजे शनिवार भौतिक उपस्थितीमा पोखरामा सञ्चालन गरिनेछ । प्रवेश परीक्षाको केन्द्र (स्थान) पछि प्रकाशन गरिनेछ ।
  • प्रवेश परिक्षाको नतिजा प्रकाशनः प्रवेश परीक्षाको परीक्षाफल परीक्षा संचालन भएकै मितिमा गरिनेछ । प्रवेश परिक्षा नतिजा २०७८ श्रावण १६ गते भित्र तथा योग्यताक्रमाङ्क २०७८ श्रावण १७ गते भित्र प्रकाशित गरिनेछ ।

द्रष्ट्रव्यः विशेष परिस्थीतिमा विश्वविद्यालयको भर्ना समितिको निर्णयबाट उपरोक्त तालिकाहरुमा फेरबदल हुन सक्नेछ र सोको जानकारी वेबसाईटमा सूचना प्रकाशन गरि सार्वजनिक गरिनेछ । यस सम्बन्धी सबैै जरुरी सूचनाहरु, प्रवेश परीक्षा हुने केन्द्र, प्रवेश परीक्षाको नतिजा तथा अन्य थप जानकारी विश्वविद्यालयको वेबसाईट www.gandakiuniversity.edu.np मा अध्यावधिक गरिनेछ ।

घ) प्रवेश परीक्षामा प्रवेश परीक्षामा सोधिने प्रश्नहरु SEE र 10 + 2 स्तर तथा सामान्य ज्ञानमा आधारित रहनेछन् । Bachelor in Sports Management (BSM) कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्रमा गणित (२०), अंग्रेजी (२५), स्वास्थ्य र शारिरीक शिक्षा (२५), खेलकूद शिक्षा (३०) विषयका बहुबैकल्पिक वस्तुगत (Multiple choice) प्रश्नहरु गरि कूल १०० अंकभार भएको १०० प्रश्नहरु हुनेछन् र प्रवेश परीक्षाको कूल समयावधी ७५ मिनेटको रहनेछ ।

ङ) प्रवेश परीक्षाको नतिजाः प्रवेश परीक्षाको उत्तिर्णाङ्क ५० प्रतिशत हुनेछ । उत्तिर्ण परीक्षार्थीको प्राप्ताङ्कको ९०% अंक भार तथा SEE र 10+2  गरि ५% + ५% (१०%) को योगफलको आधारमा योग्यताक्रम (Merit List) तयार गरिनेछ ।

७. भर्नाको आधार र अन्य प्रकृयाः विद्यार्थी भर्नाको प्रमुख आधार योग्यताक्रम (Merit) सूचि नै रहनेछ र सोही योग्यताक्रम सूचिको अनुसार नै विधार्थी भर्नाको लागि नामावली प्रकाशन गरिनेछ ।

क) BIT र BSM कार्यक्रमहरुका लागि तपशिलमा उल्लेखित विद्यार्थी भर्ना सिट संख्या तय गरिएको छः

क्र.सं.        भर्ना सिटको वर्गीकरण                    BSM कार्यक्रम

१   मेरिट                                                                २८

२   गण्डकी प्रादेशीक (आरक्षित कोटा)                           ५

३   छात्रा (आरक्षित कोटा)                                            ४

४   जनजाति (आरक्षित कोटा)                                       २

५  मधेशी (आरक्षित कोटा)                                          २

६  दलित (आरक्षित कोटा)                                          २

७  स्टाफ (आरक्षित कोटा)                                           १

८   विश्वविद्यालय विकास कोष (UDF)                            ६

जम्मा सिट संख्या                                       ५०

द्रष्ट्रव्यः उपरोक्त सिट भन्दा केही थप सिट संख्या सार्क तथा विदेशी नागरिकहरुको लागि समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

ख) भर्नाको प्रकृया प्रारम्भ हुदाँ शुरुमा योग्यताक्रमको आधारमा मेरिट सिटहरुको भर्ना आरम्भ गरिनेछ र मेरिट सिटको भर्ना सकिएपछि कोटाहरुको भर्ना सूचि एकै पटक प्रकाशन गरिनेछ । कोटाको भर्नामा समेत सम्बन्धित कोटाको योग्यताक्रमको आधारमा भर्नाको लागि विद्यार्थी छनौट गरिनेछ । स्थान रिक्तभएमा सबै कोटाका लागि ३ पटकसम्म नामावली प्रकाशन गरिनेछ । यदि तेश्रो पटक प्रकाशन गरिएको नामावलीबाट पनि निर्धारित कोटाहरु रिक्त्त हुन गएमा सबै रिक्त्त कोटाहरुलाई विश्वविद्यालय विकास कोष (UDF) कोटामा समावेश गरी भर्ना लिइनेछ ।

ग) आरक्षित सिटहरुमा भर्ना सम्बन्धि थप व्याख्याः

  • प्रादेशिक कोटाः प्रादेशिक कोटा अन्र्तगत पढ्नका लागि स्थायी ठेगाना र सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेको एकै गण्डकी प्रदेश अन्र्तगतको हुनु पर्ने योग्यता राखिको छ । प्रादेशिक कोटामा भर्ना हुनका लागि गण्डकी प्रदेशबाट नागरिकता प्राप्त गरेको र सोही प्रदेशको पूर्ण सरकारी अनुदानमा संचालित सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयबाट SEE/SLC परीक्षा उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । प्रादेशिक कोटाको लागि आवेदन दिदा उक्त एस.एल.सी. वा एस.ई.ई गरेको विद्यालय पूर्ण सरकारी/सामुदायिक माध्यामिक विद्यालय रहेको भनि सरकारी निकाय वा सम्बन्धीत महा/उप/नगरपालिका वा गाउँपालिका कार्यालयबाट जारी भएको पेश गरिएको सोही प्रमाणपत्रको सक्कल प्रति भर्नाको समयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
  • स्टाफ कोटाः सम्बन्धित शिक्षक÷कर्मचारी वा आवेदकको नाता खुलेको श्रीमान/श्रीमती छोरा–छोरी नाता प्रमाणित हुने गरि सिफारिस पत्र र नागरिकता प्रमाणपत्र वा गण्डकी विश्वविद्यालयको सम्बन्धीत निकायको सिफारिस पत्र अनलाईन आवेदन दिदा नै संलग्न गर्नुपर्नेछ । उक्त कोटामा भर्ना हुन आवेदन दिइनेहरु मध्ये निर्धारित कोटामा मेरिटको आधारमा भर्ना लिइनेछ । यो सुबिधा २ सन्तानलाई मात्र पाउने प्रावधान रहेकोले सो सुविधा यस विश्वविद्यालयको अन्य संकायबाट प्राप्त गरेको पनि गणना गरिनेछ ।
  • विश्वविद्यालय विकास कोष (University Development Fund): प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई विश्वविद्यालय विकास कोष (UDF) अन्तर्गत भर्ना हुन चाहने विद्यार्थीहरुले तोकेको अवधि र ढाँचामा नियमानुसार आवेदन दिनुपर्नेछ । यस सम्बन्धी आवेदन विश्वविद्यालयले भर्नाको समयमा सूचना प्रकाशन गरि आवाहन गर्नेछ । साथै त्यस्ता आवेदकहरु मध्ये निर्धारित कोटाको लागि योग्यताक्रमको आधारमा भर्ना लिइनेछ । UDF कोटामा भर्ना हुनका लागि आवश्यक शुल्क पछि प्रकाशित गरिने छ ।

८. भर्ना शुल्क तथा विद्यार्थी भर्ना तालिकाः सम्पूर्ण कोटाहरुमा विद्यार्थी भर्ना शुल्क तथा भर्ना सम्बन्धी तालिका प्रवेश परीक्षा सम्पन्न पश्चात प्रकाशित गरिनेछ ।

९. भर्नाका लागि पेश गर्ने आवश्यक कागजात तथा प्रमाणपत्रहरुः भर्ना हुनका लागि अनलाईन आवेदन दिदा पेश गरेको तपसिल बमोजिमका सम्पूर्ण कागजात तथा प्रमाणपत्रहरु सक्कलै तथा एक प्रति सबै कागजातहरुको फोटोकपि आवेदन साथ पेश गर्नुपर्नेछ ।

क)  पासपोर्ट साइजको फोटो (तिन प्रति) (अनलाईन आवेदन साथ संलग्न गरेको फोटो नै हुनु पर्नेछ)

ख)  नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र

ग)  SEE/SLC को सक्कल लब्धाङ्क (Transcript) र चारित्रिक (Character) प्रमाणपत्र

घ)  10 + 2/ प्रविणता प्रमाणपत्रको सक्कल लब्धाङ्क (Transcript) र चारित्रिक           (Character) प्रमाणपत्र

ङ)  10+2/ प्रविणता प्रमाणपत्रको सक्कल स्थायी (Original/Provisional) प्रमाणपत्र

च)  Equivalent (सम्कक्षता) निर्धारण प्रमाणपत्र (नेपाल बाहिरका विश्वविद्यालय वा संस्थाबाट उत्तीर्ण गरेकाहरुको लागि मात्र)

छ)  सम्बन्धित कोटामा भर्ना हुन पेश गरेको सम्बन्धित निकायको सक्कल सिफारिस पत्र

ज)  प्रवेश परीक्षाको सक्कल प्रवेशपत्र ।

पुनःचः गण्डकी विश्वविद्यालयमा नाम दर्ता (GU Registration) गर्नुपर्ने हुदाँ Migration Certificate को सक्कलै प्रति भर्ना हुन आउदा अनिवार्य रुपमा बुझाउनु पर्नेछ । भर्नाको समयमा Migration Certificate नबुझाएमा सम्बन्धित विद्यार्थीलाई भर्ना गर्न संकाय/विश्वविद्यालय बाध्य हुने छैन, साथै सो को जिम्मेवारी विद्यार्थी आफै हुनेछ ।

भर्ना हुन आउदा उपरोक्त्त सम्पूर्ण सक्कल कागजात सहित तोकिएको मिति र समय भित्र भर्ना दस्तुर डीन कार्यालय वा विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालयको लेखा शाखामा दाखिला गरि आवेदक वा निजको अभिभावक स्वय उपस्थित भई यस संकायको शैक्षिक प्रशासनमा सम्पर्क राख्नु पर्नेछ । अनलाईन आवेदन साथ पेश गरेको जानकारी, कागजात र प्रमाणपत्रहरुलाई सफल परीक्षार्थीले भर्नाको बखत साथमा ल्याईएको सक्कल कागजात र प्रमाणपत्रहरुको आधारमा रुजु गरिनेछ । कुनै कागजात अपुग वा विवरण झुटो ठहरिएमा वा भर्नाको बखत सक्कल प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेका आवेदकको भर्ना अयोग्य हुनेछ र निज परीक्षार्थीको आवेदकलाई भर्ना प्रक्रियामा समावेश गरिनेछैन् ।

BSM कार्यक्रममा भर्ना हुने विद्यार्थीको हकमा चिकित्सकबाट जारी भएको निरोगीता (स्वास्थ्य) प्रमाणपत्रको सक्कल कागजात भर्नाको समयमा अनिवार्य रुपमा पेश गर्नुपर्नेछ । उक्त निरोगीता (स्वास्थ्य) प्रमाणपत्र पेश गर्न नसकेको खण्डमा निज विद्यार्थीको भर्ना प्रकृया रद्द हुनेछ ।

१०. विश्वविद्यालयको शैक्षिक वातावरण सुदृढ गर्नाका लागि भर्नाको समयमा अभिभावको रोहवरमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ ।

११. कक्षा सञ्चालन र छात्रावासः विश्वविद्यालयले हरेक शैक्षिक कार्यक्रमको शैक्षिक क्यालेण्डर र कक्षा संचालन तालिका विद्यार्थी भर्नाको समयमा सूचना प्रकाशन गरि गर्नेछ । हाललाई विश्वविद्यालयको छात्रावास नभएकोले भर्ना भएका विद्यार्थीहरुलाई छात्रावास उपलब्ध गराउन विश्वविद्यालय बाध्य हुने छैन् ।

 

आवेदन फाराम बुझाउने तथा भर्ना सम्बन्धि थप जानकारीका लागि

यस विश्वविद्यालयको सूचना पाटी वा www.gandakiuniversity.edu.np मा हेर्न

वा [email protected] बाट ईमेल

मार्फत प्राप्त गर्न वा टेलिफोन नं. ०६१–४६०२५१ मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search